TTYT huyện Hồng Dân là địa chỉ tin cậy của nhiều bệnh nhân